Yhteistyökumppanit ja tukijat / Partners and funding

Yhteistyökumppanit / Partners

Suomen Britannian- ja Irlannin-instituutti / Finnish Institute in the UK and Ireland

Suomen Britannian- ja Irlannin-instituutti on suomalaisen kulttuurin ja yhteiskunnan asiantuntija. Instituutti tukee suomalaisten taiteilijoiden ja asiantuntijoiden liikkuvuutta, tuottaa tapahtumia ja antaa asiantuntija-apua. Suomen Britannian- ja Irlannin-instituutti aloitti toimintansa nimellä Suomen Lontoon-instituutti vuonna 1991, ja otti käyttöön nykyisen nimensä vuoden 2021 alusta. Instituutti on yksityinen, säätiöpohjainen organisaatio. Toimintaa rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Instituutti muodostaa kumppanuuksia Britannian ja Irlannin johtavien ja kiinnostavimpien organisaatioiden kanssa, tukee tutkimusta, luovia aloja ja sosiaalisia innovaatioita. Instituutti tukee toiminnassaan poikkitieteellisiä ja rajoja rikkovia verkostoja ja kumppanuuksia.

*

Finnish Institute in the UK and Ireland is considered an expert in Finnish culture and society. The institute supports the mobility of Finnish artists and experts, produces events and provides expert consultations. The institute began its functioning under the name of the Finnish Institute in London in 1991, and its current name was brought into use at the beginning of 2021. The institute is a private, foundation-based organization. The activities are funded by the Ministry of Education and Culture.

The institute forms partnerships with leading and most interesting organizations in the UK and Ireland, supports research, the creative fields and social innovation. The institute supports interdisciplinary and boundary-breaking networks and partnerships.

www.fininst.uk

Pohjoismainen kulttuuripiste / Nordic Culture Point

Pohjoismainen kulttuuripiste on Pohjoismaiden ministerineuvoston alainen laitos, joka pyrkii vahvistamaan kulttuurialan yhteistyötä ja lisäämään pohjoismaisen kulttuurin tunnettuutta Suomessa. 

Pohjoismaisen kulttuuripisteen toiminta on kolmiosaista: tukiohjelmien hallinnointi, kirjaston ylläpito ja kulttuuritapahtumien järjestäminen. Tärkeitä kohderyhmiä ovat Pohjolan ja Baltian kulttuuri- ja taidealan toimijat, kulttuurista ja yhteiskunnasta kiinnostuneet suomalaiset sekä suomalaiset koulut, päiväkodit ja yliopistot.

*

Nordic Culture Point is an institution of the Nordic Council of Ministers which works to support Nordic co-operation within the area of culture and to increase awareness of Nordic culture in Finland. 

Nordic Culture Point has three different elements – the management of funding programmes, a library, and cultural events. Our key target groups are: practitioners of art and culture in the Nordic and Baltic regions; Finns who are interested in culture and society; and Finnish schools, daycare centres, and universities.

www.nordiskkulturkontakt.org

Fundación Cine + Cómics / Foundation for the Promotion and Study of Narrative in Images

Espanja on Helsingin sarjakuvafestivaalien 2021 virtuaalinen kohdemaa. Erityisohjelma tuotetaan etähaastattelujen ja virtuaalinäyttelyiden kautta. Ohjelman on kuratoinut Eduardo Serradilla Sanchis, joka edustaa Fundación Cine + Cómics -säätiötä.

*

Spain is the virtual focus country of Helsinki Comics Festival 2021. The focus programme will be produced through interviews and virtual exhibitions. The focus programme is curated by Eduardo Serradilla Sanchis of the Foundation for the Promotion and Study of Narrative in Images.

www.fundacioncinemascomics.com

Kutikuti

Kutikuti on vuonna 2005 perustettu nykysarjakuvayhdistys, jonka jäsenistö kattaa suuren osan kotimaan ammattimaisesta nykysarjakuvantekijäkentästä. Yhdistys edistää uuden suomalaisen sarjakuvan tilaa ja näkyvyyttä sekä kotimaassa että ulkomailla, mm. julkaisemalla Kuti-sarjakuvalehteä, järjestämällä näyttelyitä ja osallistumalla alan eri tapahtumiin.

*

Kutikuti is a contemporary comics association founded in 2005. The members of Kuti cover a significant part of the professional field of current comics in Finland. The association promotes the visibility and status of new Finnish comics both domestically and abroad, by publishing the Kuti comics magazine, organizing exhibitions and participating in various events in the industry.

www.kutikuti.com

Pure Waste

Pure Waste uskoo, että muodin ja ekologisen ajattelun tulisi kulkea yhdessä. Tämän takia Pure Wasten innovatiivisessa tuotantoprosessissa yrityksen tuotteet valmistetaan 100% kierrätetyistä kankaista, hyödyntäen muun vaateteollisuuden leikkuupaloja. Näin prosessi säästää ympäristöä ja puhtaan veden käyttöä. ”Pure Waste” on yrityksen lupaus käyttää vain materiaaleja, jotka muuten päätyisivät jätteeksi. Samalla yritys haluaa haastaa ihmisten käsityksen jätteestä. Sarjakuvafestivaalien t-paidat toteutetaan tänä vuonna yhteistyössä Pure Wasten kanssa.

*

Pure Waste believes that fashion and ecological thinking should move along together. For that reason, in Pure Waste’s innovative production process, the company’s products are made from 100% recycled fabrics, utilizing cuttings from the rest of the clothing industry. In this way, the process saves the environment and the usage of clean water. “Pure Waste” is the company’s promise to use only materials that would otherwise end up as waste. At the same time, the company wants to challenge people’s perception of waste itself. This year Helsinki Comics Festival t-shirts will be made in collaboration with Pure Waste.

www.purewaste.org

Sponsorit / Sponsors

Ruohonjuuri

Ruohonjuuri on luomuruokaan, luonnonkosmetiikkaan ja terveystuotteisiin erikoistunut vähittäiskauppaketju.
Ruohonjuuri uskoo, että hyvinvointi kumpuaa rehellisestä ruoasta ja hyvän olon oivalluksista. Ketjun pohjana on vahvojen arvojen perinne, ekologisuuden ja vastuullisuuden kunnioittaminen.

Ruohonjuuri tukee Helsingin sarjakuvafestivaalien työvoimahuoltoa tuotelahjoituksilla.

*

Ruohonjuuri is a retail chain specializing in organic food, natural cosmetics and health products. The chain is based on a tradition of strong values, respect for ecology and accountability.

Ruohonjuuri supports the Helsinki Comics Festival team with product donations.

www.ruohonjuuri.fi

Tukijat / Funding

Opetus- ja kulttuuriministeriö / The Ministry of Education and Culture

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) on osa ministeriöiden ja niitä johtavien ministereiden muodostamaa valtioneuvostoa. Ministeriö avustaa hallitusta sen politiikan suunnittelussa, linjauksissa ja toimeenpanossa. OKM tukee avustuksilla mm. koulutukseen, tieteeseen, kulttuuriin, liikuntaan ja nuorisotyöhön liittyviä hankkeita. OKM on Suomen sarjakuvaseuran ja Helsingin sarjakuvafestivaalien toiminnan suurin yksittäinen rahoittaja.

*

The Ministry of Education and Culture is part of the Finnish government, which is formed by the ministries and their leading ministers. The Ministry assists the government in planning, aligning and implementing its policies. It supports projects in the fields of education, science, culture, sport and youth work with grants. The Ministry of Education and Culture is the largest financial supporter of Finnish Comics Society and Helsinki Comics Festival.

www.minedu.fi

Helsingin kaupunki

Helsingin kaupunki jakaa vuosittain noin 17 miljoonaa euroa kulttuurille avustuksina, apurahoina ja palkintoina. Helsingin kaupunki rahoittaa myös Suomen sarjakuvaseuran ja Helsingin sarjakuvafestivaalien toimintaa.

*

The City of Helsinki distributes approximately 17 million euros each year to culture in the form of grants, scholarships and prizes. The City of Helsinki also funds the actions of Finnish Comics Society and Helsinki Comics Festival.

hel.fi

Espanjan suurlähetystö Helsingissä / Embassy of Spain in Finlandia

Espanja on Helsingin sarjakuvafestivaalien 2021 virtuaalinen kohdemaa. Erityisohjelma tuotetaan etähaastattelujen ja virtuaalinäyttelyiden kautta. Ohjelmaa tukee Espanjan suurlähetystö Helsingissä.

*

Spain is the virtual focus country of Helsinki Comics Festival 2021. The focus programme will be produced through interviews and virtual exhibitions. The focus programme is supported by Embassy of Spain in Helsinki.

www.exteriores.gob.es

Tukijat, yhteistyökumppanit ja sponsorit

Opetus- ja kulttuuriministeriö
Helsingin kaupunki
CUNE - Comics Union of Northern Europe

Copyright © Helsingin sarjakuvafestivaalit 2021
Copyright © kuvitukset/illustrations Emmi Nieminen